Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD PENSIONU MARIA

 

Čl. 1.

Od všech ubytovaných bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti, aby zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo občan.průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do domovní knihy.Host uhradí ubytování v den příjezdu.

Čl. 2.

Host při nástupu obdrží klíč od pokoje a hlavních dveří. při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit pensionu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Pension ubytuje hosta od 14.00 hod. příslušného dne a host je povinen pokoj opustit do 10.00 hod.Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu.Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 18.00 hod.příslušného dne.Při neohlášeném  prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit hosta na jiný pokoj.Ubytovatel má právo odepřít ubytování osobám, které nesplňují podmínky ubytovacího řádu ( nemají doklady, jsou podnapilé, silně znečištěné, chovají se hrubě apod.).

Provozovatel je povinen  

1. Odevzdat hostům prostor vyhrazený k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit jim nerušený výkon jeho práv  spojených s ubytováním. 

2. Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, provozovatel odpovídá za technický a hygienický stav pensionu.

Host je povinen

1. Seznámit se s ubytovácím řádem a dodržovat jej.

2. Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku.

3. Řádně užívat prostor určený k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji.

4. Při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna a dveře.

5. Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostoru vyhrazenému k ubytování.

6. Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host způsobil.

7. V době 22.00 až 7.00 hod. je v pensionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.

Host nesmí

1. Provádět podstatné změny v ubytovacím prostoru (stěhování nábytku apod.).

2. Používat na pokji vlastní spotřebiče (nevztahuje se na hol. strojek, fén, kulmu, žehličku na vlasy).

3. Přenechat prostor vyhrazený k ubytování jiné osobě pod pokutou 3000,- Kč

4. Kouřit ve všech prostorách.

5. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty a pořádku. Jedná se zejména o ochranu prostor před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

 

Čl. 3

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je pension oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinnen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši včetně náhrady ušlého zisku ve výši platného ceníku za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 

Čl.4

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku vedle pensionu. Tyto plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Pension. ve smyslu ustanovení § 434 odst. 1 Občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

 

Storno podmínky

1. stornuje-li odběratel objednávku v den příjezdu až jeden den před nástupem pobytu, má dodavatel služeb nárok na 100%  uhrazené zálohy  (tj 50 % celkové ceny).

2. stornuje-li odběratel objednávku 2-30 dní před příjezdem, má dodavatel služeb nárok na 75%  uhrazené zálohy.

Ceny uvedené v ceníku jsou včetně místních poplatků.